Betalingsvoorwaarden - Quality Company Support
Maak een afspraak: +31 71 517 4747

24 mei 2018 | gedeponeerd bij de KvK onder nummer 51488841

(download een exemplaar)

 

 

Quality Company Support informeert u graag op basis van welke leveringsvoorwaarden er service en diensten worden verleend. Daarom zijn er Algemene voorwaarden opgesteld, zodat het vooraf of bij het aangaan van een overeenkomst duidelijk is welke rechten en plichten er voor contractanten van toepassing zijn. Voor het gemak zijn de Betalingsvoorwaarden hierbij apart genoemd. Indien er sprake is van onduidelijkheden, verwijzen wij naar de Algemene voorwaarden.


Betalingsvoorwaarden

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze


Bepalingen

  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL84ABNA 055 842 2616 ten name van Quality Company Support.
  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan de dan geldende handelsrente per maand verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Quality op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Quality is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
  3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings-)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 350,00 exclusief btw.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Quality is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
  5. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en Quality kennis te nemen. Quality blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

 

 

English

Terms of Payment

Payment, contractual interest, collection costs and choise of forum


Provisions

  1. Payment must be made without suspension or set-off within no later than 14 days after the invoice date by transfer of the amount due to bank account number NL84ABNA 055 842 2616 in the name of Quality Company Support.
  2. By the expiry of the payment term the other party is legally in default, without a notice of default being required. The other party will then owe the current commercial interest per month. As soon as the other party is in default, all (future) claims of Quality against the other party will become immediately due and also with regard to these claims the default will take effect without notice of default or other prior declaration in the sense of art. 6:80 ff. BW. In that case, Quality is entitled to suspend his / her obligations arising from any agreement with the other party until full payment of all due and payable claims has been received.
  3. If the other party is in default with the (timely) fulfilment of any (payment) obligation, then in addition to the principal and interest, all costs to obtain payment out of court shall be borne by the other party. The extrajudicial collection costs amount to at least 15% of the principal due with a minimum of € 350.00 excluding VAT.
  4. In the event of liquidation, bankruptcy or (provisional) suspension of payment of the counterparty or when the application of the debt rescheduling arrangement with respect to the counterparty is pronounced, or when a substantial part of his / her capital is seized and in case of force majeure, all obligations of the counterparty under any agreement immediately due and payable. Quality shall then be entitled to suspend the performance of any agreement entered into with the other party or to dissolve that agreement.
  5. The District Court of The Hague has exclusive jurisdiction to hear all disputes that may arise between the other party and Quality. Quality remains, however, entitled to bring the dispute before the competent court of the other party’s place of residence.

Bron: e-Legal incasso advocaten