Privacy Policy NL - Quality Company Support
Maak een afspraak: +31 71 517 4747

24 mei 2018


Privacy Statement

 

Quality Company Support respecteert de privacy van al haar klanten en relaties en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld volgens de richtlijnen van de AVG wetgeving. We informeren u graag hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Privacy Statement Quality Company Support (hierna te noemen: Quality)
De Privacy Statement is van toepassing op de website en dienstverlening van Quality en onderdeel van de algemene voorwaarden. In algemene zin wordt ons privacybeleid beschreven en wordt uitgelegd voor welke doeleinden we persoonsgegevens van onze relaties verwerken en welke rechten onze relaties hebben ten aanzien van deze persoonsgegevens.


Wie is verantwoordelijk?

Quality is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. De onderneming is gevestigd aan de Pompoenweg 9, 2321 DK te Leiden. Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is 51488841.

 

Hoe gaat Quality met privacy om?
Quality vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens uitsluitend gebruiken in relatie tot onze dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook in relatie tot onze commerciële belangen, houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Niet alleen sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), maar in het verleden al op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij op basis van wetgeving verplicht zijn te verzamelen.
U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, zolang u geen gebruik maakt van onze dienstverlening. Quality verzamelt niet meer gegevens dan nodig voor de desbetreffende dienstverlening.

Communicatie
Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren. 

Cookies
De website van Quality maakt gebruik van Cookies. Door deze website te bezoeken, stemt u hiermee in. De Cookies zorgen er onder andere voor dat onze website goed kan functioneren. Daarnaast wordt informatie verzameld over het aantal bezoekers en waar zij vandaan komen. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type; en eventueel uw surfgedrag.

 

Bijzondere persoonsgegevens
Quality verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Wel verwerken we soms gevoelige informatie, deze gegevens zijn nodig voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Gelet op de aard en omvang van de dienstverlening van Quality, is er geen verplichting een zogeheten Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen. Binnen onze organisatie houdt de directie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking door Quality?
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomst met u, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of de wet dit voorschrijft.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Quality bewaart persoonsgegevens niet langer in een vorm die het mogelijk maakt klanten en/of gebruikers te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of vervolgens worden verwerkt. Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent. We bewaren daarna alleen die gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals voor de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van de wettelijke bepaling.

 

Op welke wijze worden uw gegevens gedeeld door Quality?
Quality deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening (zoals met de accountant, belastingadviseur en Belastingdienst). Dit zijn vrijwel altijd organisaties die zelf ook zeer strenge richtlijnen en procedures hanteren omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gedeeld met andere organisaties. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden, indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken (zoals IT-bedrijven welke “clouddiensten” aanbieden voor data opslag) sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving.

 

Hoe veilig zijn uw gegevens?  
Quality vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de onbevoegde handen terecht komen. Een aantal van deze maatregelen treft u hieronder aan:
– onze website is beveiligd met een SSL-certificaat;
– onze IT-systemen zijn up-to-date en beveiligd;
– de werkstations en andere randapparatuur zijn middels firewalls afgeschermd van het internet;
– onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
– alleen bevoegde personeelsleden en eventuele derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
– met derden wordt een verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoet aan de geldende privacywetgeving en AVG regulatie.

 

De rechten van personen van wie Quality gegevens verzameld, bewaard en verwerkt  
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om deze te corrigeren of te verwijderen (artikel 16 en 15 van de AVG). Wilt u meer weten over privacy bij Quality of een van bovenstaande punten? Stuur dan een mailtje naar info@qualitycs.nl en u ontvangt een spoedige reactie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen van dit Privacy Statement  
De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. En ook onze dienstverlening is aan verandering onderhevig. Dit betekent dat het Privacy Statement van Quality in bepaalde situaties ook kan worden gewijzigd. We raden u daarom aan dit statement met enige regelmaat te controleren.